Ga naar content

Veiligheid

Veiligheid

Door een item te kopen of te ontvangen dat is geproduceerd door Spyderco, Inc. neemt de eigenaar de verantwoordelijkheid op zich om onderzoek te doen naar en te voldoen aan alle toepasselijke federale, staats-, lokale en internationale wetten met betrekking tot het bezit, eigendom, vervoer, verzending, transport en gebruik van Spyderco Product.

De eigenaar stemt er uitdrukkelijk mee in om Spyderco, Inc. schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle claims die direct of indirect voortvloeien uit de aankoop, het bezit, de eigendom, het transport of het gebruik van het item in strijd met de toepasselijke federale, staats- en lokale wet- of regelgeving.

Spyderco is niet aansprakelijk voor misbruik van een Spyderco-mes of -product dat rechtstreeks bij Spyderco of bij een wederverkoper is gekocht. 

Advies van een expert nodig?